Najwyższą władzą w cechu jest Walne Zgromadzenie, które zgodnie z ustawą musi się odbyć raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca roku następnego.

Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  oraz członków zarządu.

Z członków zarządku Starszy proponuje kandydatów do Prezydium Zarządu w skład, ktorego wchodzą: dwaj podstarsi, podstarszy, sekretarz oraz skarbnik cechu.

Aktualnie funkcję Starszego Cechu piastuje pan Jerzy Omiotek, podstarszymi Cechu są Jacek Kamiński oraz Ryszard Narolski.
Sekretarzem jest Adam Cieślak, skarbnikiem Celina Korczak.

Cały Zarząd składa się z 7 członków.

 

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie powołała wśród członków naszego Cechu Komisję Egzaminacyjną czeladniczo mistrzowską w zawodzie Kaletnik w następującm Składzie:
Przewodniczący: Roman Roszkiewicz
Zastępcy:  Andrzej Kłoda
Członkowie: Janusz Michalik, Grzegorz Zegartowski
W zawodzie Rymarz komisję Czeladniczą i mistrzowską w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Kłoda
Zastępca: Marek Czajkowski
Członkowie: Tadeusz Przeździecki i Bartłomiej Czajkowski


Ponadto powołano wsrod członków naszego Cechu Komisję Egzaminacyjną w zawodach Obuwnik Ortopedyczny (tylko czeladnicza) oraz Komisję egzaminacyjną w zawodzie Obuwnik - Czeladnicza i mistrzowska. Przewodniczący obu komisji: Jerzy Omiotek